Kinh nghiệm Phương pháp xác định Giá thành sản xuất nhanh và chính xác...

Phương pháp xác định Giá thành sản xuất nhanh và chính xác nhất

572
One male and two female figurines standing on piles of coins with line graph in the background. Income inequality concept.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc xác định giá thành sản xuất vô cùng quan trọng. Kế toán viên cần nắm bắt đầy đủ về quy trình, cách thức cũng như phương pháp thực hiện việc tính giá thành sản xuất.

Giá thành sản xuất: Quy trình, cách thức, phương pháp thực hiện

Quy trình tính giá thành sản xuất

Trong quy trình tính giá thành sản xuất, được  xem như quá trình tập hợp lại toàn bộ các khoản chi phí phát sinh từ khi nguyên vật liệu bắt đầu được doanh nghiệp đưa vào trong sản xuất. Cho đến khi sản phẩm đã bắt đầu được sản xuất và hoàn thành nhập kho. Và sản phẩm này sẽ được ghi nhận một cách chính xác nhất vào trong hệ thống kế toán.

Các bộ phận kế toán tham gia vào trong giá thành SX

Để có thể xây dựng được một hệ thống tính giá thành SX. Sẽ có rất nhiều các phân hệ kế toán cùng tham gia vào quá trình này. Một số những phân hệ nổi bật có liên quan trực tiếp đến quy trình này như sau:

 • Kế toán nguyên vật liệu
 • Kế toán kho
 • Kế toán TSCĐ
 • Kế toán tiền lương
 • Kế toán thanh toán

Tập hợp chi phí, phản ánh số liệu trong quy trình giá thành SX

Trong quá trình tính giá thànhn SX, chính sách tập hợp chi phí và phản ánh số liệu được quy định như sau:

 • Khi tính toán chi phí, doanh nghiệp sẽ dựa trên cơ sở dồn tích. Kế toán viên sẽ thực hiện dựa theo từng chu kỳ sản xuất hoặc dựa vào hàng tháng.
 • Tất cả các giá trị được tính vào trong chi phí đều sẽ được kế toán viên tính bằng số nguyên và làm tròn
 • Tất cả các giá trị được tính vào trong chi phí đều sẽ được kế toán viên ghi nhận bằng một đơn vị tiền tệ thống nhất.
 • Kế toán viên sẽ thực hiện lại việc tính giá thành vào thời điểm đầu tháng của tháng kế tiếp.

Cách thức tập hợp chi phí sản xuất khi tính giá thành SX

 • Khi tập hợpchi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Kế toán viên tính bằng cách dồn cộng giá trị nguyên vật liệu đã được sử dụng trong quá trình sản xuất. Các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ được tính chi tiết cho những sản phẩm đã được sản xuất ở trong kỳ.

 • Khi tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp sẽ được tính vào trong ngày đầu tiên của tháng và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng. Chi phí nhân công trực tiếp sẽ được tính chi phí cho các sản phẩm được sản xuất ở trong kỳ đó.

 • Khi tập hợp chi phí sản xuất chung

Toàn bộ các chi phí sản xuất được dùng ở trong tháng nào sẽ được ghi nhận vào trong tháng đó. Chi phí sản xuất chung được doanh nghiệp tính dựa trên những khoản chi phí được phát sinh thực tế ở trong kỳ.

Quy trình tập hợp chi phí phát sinh khi tính giá thành sản xuất

 1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Người thực hiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là kế toán nguyên vật liệu. Kế toán viên sẽ tập hợp chi phí vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo. Công việc cụ thể như sau:

 • Tiếp nhận các số liệu quan trong từ vị trí kế toán kho
 • Kiểm tra và đối chiếu tính chính xác của các số liệu đã nhận được
 • Cập nhật toàn bộ số liệu vảo trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp
 1. Tập hợp chi phí nhân công doanh nghiệp

Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp trong doanh nghiệp sẽ do kế toán tiền lương đảm nhiệm. Công việc cụ thể như sau:

 • Lập bảng tiền lương hàng tháng cho doanh nghiệp. Hoặc kế toán viên sẽ nhận bảng lương của nhân viên từ phòng nhân sự.
 • Dựa vào bảng lương đã được phê duyệt. Thực hiện nhập số liệu vào trong số sách kế toán.
 • Kết chuyển các số liệu tiền lương đến cho kế toán giá thành
 1. Tập hợp chi phí SX chung của doanh nghiệp

Giá thành sản xuất: Quy trình, cách thức, phương pháp thực hiện

Việc tập hợp chi phí sản xuất chung cho doanh nghiệp sẽ do kế toán thanh toán thực hiện. Công việc như sau:

 • Kế toán thanh toán sẽ thực hiện phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát sinh đã được phê duyệt thanh toán trước đó. Sau đó sẽ hạch toán các khoản chi phí này vào đúng các đối tượng hệ thống kế toán. Kết chuyển toàn bộ số liệu liên quan đến cho kế toán giá thành.
 1. Tập hợp chi phí để tính giá thành sản xuất

Kế toán giá thành sẽ làm công việc này, bao gồm những đầu công việc như sau:

 • Phân bổ các chi phí sản xuất chung dựa trên những tiêu thức phân bổ phù hợp.
 • Xác định chính xác những đối tượng tập hợp chí phí và các đối tượng tính giá thành.
 • Tập hợp các khoản chi phí và đánh giá các sản phẩm dở dang trong kỳ.

Xem thêm:

Những công việc kế toán cần hoàn thành trong tháng 5/2020

Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp khác nhau như thế nào?

Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán