Nổi bật 2 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân làm việc 2...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân làm việc 2 nơi

1617

Hiện nay không thiếu những trường hợp một cá nhân làm việc cùng lúc hai nơi. Trong trường hợp này sẽ quyết toán thuế TNCN cho người lao động như thế nào???

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân làm việc 2 nơi

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người lao động làm hai nơi

Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dựa vào khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTc như sau:

Khấu trừ thuế

Việc tổ chức, cá nhân thực hiện chi trả thu nhập thực hiện và tính trừ số thuế cần phải nộp vào TNCN của người nộp thuế, cụ thể như sau:

  • Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
  • Những người lao động đã hết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Khi đó, những người lao động này sẽ được chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ. Cụ thể khấu trừ dựa theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Kể cả những trường hợp mà cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên ở nhiều công ty khác nhau.

Khấu trừ thuế TNCN đối với một số những trường hợp khác

  • Những tổ chức, cá nhân chi trả tiền thù lao cho người lao động không ký hợp đồng lao động. Hoặc đối với trường hợp có ký nhưng thời hạn ký dưới 3 tháng. Như vậy, mức chi trả cho người lao động mỗi lần từ 2 triệu đồng trở lên sẽ phải khấu trừ 10% thu nhập.
  • Nếu như người lao động chỉ có duy nhất một khoản thu nhập thuộc đối tượng cần phải khấu trừ thuế. Tuy nhiên, sau khi ước tính mức thu nhập chịu thuế của những cá nhân này sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế sẽ làm bản cam kết. Bản cam kết này sẽ gửi đến tổ chức trả mức thu nhập đó để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Hướng dẫn tính giảm trừ cho bản thân NLĐ và người phụ thuộc

Quy định về giảm trừ gia cảnh trong khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013 quy định như sau:

  • Trường hợp người lao động nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập khác nhau từ tiền lương, tiền công. Tại thời điểm nộp thuế, người lao động sẽ lựa chọn để tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình tại một nơi.
  • Người lao động khi nộp thuế sẽ chỉ cần đăng ký và nộp hồ sơ để chứng minh cho mỗi người phụ thuộc duy nhất 1 lần. Trường hợp này được tính trong xuyên suốt thời gian được tính để giảm trừ gia cảnh. Nếu như người lao động thay đổi địa điểm làm việc và nơi kinh doanh sẽ tính như sau. Người lao động sẽ thực hiện đăng ký và nộp cả hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân làm việc 2 nơi

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho NLĐ làm việc hai nơi

Quy định về việc quyết toán thuế TNCN cho những người lao động làm việc hai nơi như sau:

  • Những tổ chức và những cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trường hợp này không cần phân biệt người này có phát sinh hay khấu trừ thuế hay không. Tổ chức này sẽ có trách nhiệm phải kê khai, quyết toán thuế cho NLĐ. Bên cạnh đó còn phải quyết toán thuế thay cho những cá nhân có ủy quyền.
  • Những trường hợp mà tổ chức không phát sinh việc trả thu nhập từ các khoản tiền lương, tiền công sẽ không cần kê khai.

Tóm lại về quyết toán thuế TNCN

Khi doanh nghiệp trả lương cho người lao động nào, doanh nghiệp sẽ phải quyết toán thuế TNCN cho người đó. Cần phải quyết toán mặc dù trong trường hợp đó có phát sinh hay không phát sinh. Nếu như doanh nghiệp không chi trả lương cho bất cứ ai thì sẽ không cần phải thực hiện quyết toán.

Người có thu nhập hai nơi sẽ đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Trong khoản 1, Điều 39 Quyết định 959/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam đã quy định như sau:

Những người lao động cùng lúc có hai hợp đồng lao động trở lên cùng với nhiều đơn vị khác nhau sẽ đóng BHXH, BHTN dựa trên hợp đồng lao động mà người đó giao kết đầu tiên. Và người lao động này sẽ đóng dựa trên hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Có thể thấy, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp được đóng tại nơi ký hợp đồng lao động đầu tiên

Đối với đóng bảo hiểm y tế sẽ đóng ở nơi có mức lương cao nhất của người lao động.

Xem thêm: 

Hướng dẫn tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Tiền trợ cấp, bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Thuế thu nhập cá nhân cho lao động đã nghỉ hưu được tính thế nào?

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có sai sót phải xử lý như thế nào?

Mời tải về mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân