Mẫu chứng từ tài sản cố định Mời tải về mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn...

Mời tải về mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

965

Bài viết sẽ hướng dẫn cách lập (có tải file mẫu) Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 03-TSCĐ. Biên bản này sẽ xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Đây cũng là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ. 

1. Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành là gì?

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành được sử dụng để xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.

2. Cách lập biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Góc trên bên trái của Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành phải tiến hành lập Ban giao nhận gồm đại diện bên thực hiện việc sửa chữa và đại diện bên có TSCĐ sửa chữa.

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành gồm 2 phần chính:

Bên có TSCĐ sửa chữa

Ghi tên, ký hiệu, số hiệu TSCĐ sửa chữa, Nơi quản lý sử dụng TSCĐ. Đặc biệt cần ghi rõ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ.

Bên thực hiện việc sửa chữa

  • Cột A: Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.
  • Cột B: Ghi nội dung, mức độ của công việc sửa chữa. Ví dụ như: Thay thế mới hoặc sửa chữa, tân trang lại…
  • Cột 1: Ghi giá dự toán (Giá kế hoạch) đối với trường hợp đơn vị tự làm. Hoặc giá hợp đồng hai bên đã thoả thuận đối với trường hợp thuê ngoài của từng bộ phận cần sửa chữa.
  • Cột 2: Ghi số chi phí thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa đối với trường hợp đơn vị tự sửa chữa. Đối với trường hợp thuê ngoài sửa chữa thì chỉ ghi vào cột này khi có sự thay đổi về giá cả phát sinh trong quá trình sửa chữa được bên có TSCĐ sửa chữa chấp nhận thanh toán.
  • Cột 3: Ghi rõ kết quả kiểm tra của từng bộ phận sau khi đã sửa chữa xong.
  • Kết luận: Ghi ý kiến nhận xét tổng thể về việc sửa chữa lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận.

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành lập thành 2 bản, đại diện đơn vị hai bên giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bản, sau đó chuyển cho kế toán trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa chữa, soát xét xong lưu tại phòng kế toán.

Các bạn có thể tải về mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Phân biệt thuê TSCĐ hoạt động và thuê TSCĐ tài chính

Tải về miễn phí mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200

Có cần xuất hóa đơn khi điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh?

Khấu hao tài sản cố định và những phương pháp khấu hao TSCĐ

Tải về Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH: Luật quản lý thuế