Nổi bật 1 Tải về Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Tải về Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

1557

Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Mời bạn đọc tìm hiểu và tải về ngị quyết này trong bài viết dưới đây.

Money bag with the word payroll and calculator. Premium Photo

Theo đó, sau cải cách, chính sách tiền lương sẽ có những thay đổi lớn sau:

1. Bãi bỏ mức lương cơ sở

Theo Mục 3.1.c Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW , từ năm 2021 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức; mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm của từng đối tượng.Như vậy, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 sẽ không còn dựa trên mức lương cơ sở như hiện nay sẽ được tính căn cứ theo nhiều yếu tố trong đó có yếu tố là mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

2. Trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Nghị quyết 27 nhấn mạnh, về chính sách cải cách tiền lương, đối với khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

Trong đó, đối với bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ thực hiện theo nguyên tắc:- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;- Điều kiện lao động cao hơn bình thường.

3. Áp dụng hệ thống bảng lương mới

Theo Nghị quyết này, từ năm 2021 sẽ có 05 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể:

  • 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;
  • 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.
  • 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

Như vậy, so với hệ thống bảng lương hiện hành tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP , hệ thống bảng lương mới sẽ không còn bảng lương cho chuyên gia cao cấp; bảng lương của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

4. Sẽ có cơ cấu tiền lương mới cho công chức, viên chức từ năm 2021

Theo Điểm a Khoản 3.1 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW; cơ cấu tiền lương mới từ năm 2021 gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Đồng thời, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

5. Bỏ phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức

Nhằm sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương thì trong thời gian sắp tới sẽ bãi bỏ một số loại phụ cấp như:

  • Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);
  • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);
  • Phụ cấp công tác đảng; đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);
  • Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại; nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

6. Bãi bỏ hàng loạt các khoản chi ngoài lương

Mục 4 Phần III Nghị quyết 27 nêu rõ thực hiện các giải pháp tài chính; ngân sách là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương và trong đó có việc bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ; công chức; viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đề án; hội thảo… Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan; đơn vị.

Các bạn có thể tải về Nghị quyết 27-NQ/TW TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020

Tải về Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu

Tải về Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa

Tải về Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu

Tải về Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp