Kinh nghiệm Kế toán giá thành sản phẩm quan trọng ra sao trong công...

Kế toán giá thành sản phẩm quan trọng ra sao trong công ty may mặc?

592

Công ty may mặc là một dạng doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Các khâu chuẩn bị, sản xuất sản phẩm khá phức tạp và cần phải trải qua nhiều công đoạn. Vì thế hầu như tất cả các công ty may mặc đều cần phải có kế toán giá thành sản phẩm (GTSP). Vị trí này sẽ quản lý toàn bộ các khâu về giá thành của các sản phẩm ở trong công ty.

Kế toán giá thành sản phẩm quan trọng ra sao trong công ty may mặc?

Bao quát vấn đề đơn hàng là nhiệm vụ của kế toán giá thành sản phẩm

Một số những vấn đề có tính liên quan mật thiết đến đơn hàng như là nguyên vật liệu, gia công hay là thành phẩm gia công. Những vấn đề này đều sẽ do kế toán giá thành quản lý.

 • Kế toán viên sẽ tiến hành tiếp nhận những đơn hàng của công ty được chuyển tiếp từ những phòng ban khác. Như là từ phòng Giám đốc hay là từ phòng kinh doanh. Theo đó thì kế toán viên sẽ tiến hành cập nhật toàn bộ thông tin liên quan đến đơn hàng đó.
 • Phòng kỹ thuật ở trong công ty sẽ tiến hành định giá tiền lương theo từng sản phẩm. Hoặc là có thể định giá theo từng công đoạn sản xuất sản phẩm đó. Sau đó chuyển đến phòng Kế toán. Kế toán viên sẽ tiến hành tiếp nhận tổng đơn giá của tiền lương sản phẩm dựa trên từng sản phẩm.
 • Khi công ty nhận được nguyên vật liệu từ các công ty thuê gia công thì sẽ tiến hành lập phiếu nhập kho nguyên vật liệu đó. Kế toán viên chỉ cần ghi số lượng chứ không cần phải ghi giá vốn.
 • Tiến hành lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu cho gia công của công ty.
 • Kế toán viên cần phải theo dõi sát sao về nguyê vật liệu trong kho với số NVL được ghi trên sổ.
 • Kế toán viên sẽ tiến hành lên Báo cáo nhập NVL và xuất NVL
 • Tiến hành lập phiếu xuất kho hàng hóa thành phẩm cho đơn vị thuê gia công.

Tập hợp các khoản chi phí là nhiệm vụ của kế toán viên

Một số những nhiệm vụ quan trọng ở trong doanh nghiệp thuộc vào trong nhiệm vụ của kế toán viên đó chính là chi phí lương và chi phí sản xuất.

 • Đối với chi phí lương của công ty. Kế toán viên sẽ tiến hành hạch toán và tập hợp chi phí tiền lương của doanh nghiệp vào cuối kỳ. Kế toán viên có thể ghi chi tiết ra từng đơn hàng hoặc là có thể tập hợp chung các đơn hàng vào với nhau.
 • Khấu hao chi phí của Tài sản cố định, công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước. Kế toán viên sẽ tiến hành trích khấu hao theo từng tháng và phân bổ khấu hao của từng tháng. Và kế toán viên còn phải phân bổ khấu hao cho công đoạn sản xuất.
 • Đối với chi phí của các hóa đơn tiền điện, nước, hóa đơn dịch vụ, chi phí nguyên vật liệu phụ và một số các loại chi phí khác. Những loại chi phí này đều sẽ tiến hành hạch toán chung vào trong chi phí sản xuất.

Tính giá thành sản phẩm là nhiệm vụ của kế toán GTSP

Kế toán giá thành sản phẩm quan trọng ra sao trong công ty may mặc?

Kế toán viên sẽ tiến hành phân bổ chi phí tiền lương và chi phí sản xuất các sản phẩm may mặc. Sau đó sẽ dựa trên hai yếu tố này để có thể tính ra giá thành sản các sản phẩm may mặc.

Kế toán viên sẽ dựa vào công thức dưới đây để tính.

Giá thành sản phẩm = Chi phí tiền lương + Chi phí sản xuất chung

Giá thành đơn hàng = Tổng toàn bộ giá thành các sản phẩm ở trong đơn hàng

Lập Báo cáo cho doanh nghiệp về khâu sản xuất

Lập Báo cáo sản xuất

 • Báo cáo sử dụng nguyên vật liệu của công ty
 • Báo cáo về nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của công ty
 • Báo cáo tình hình tồn kho theo các nhóm chỉ tiêu trong đơn hàng

Lập Báo cáo chi phí sản xuất

 • Báo cáo tính và phân bổ công cụ dụng cụ. Báo cáo khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn.
 • Báo cáo các khoản chi phí như là chi phí lương, chi phí lương và khoản mục chi phí.

Lập Báo cáo đơn hàng

 • Báo cáo tình hình thực hiện các đơn hàng
 • Báo cáo tình hình doanh số của các đơn hàng, lỗ lãi của doanh nghiệp

Xem thêm: 

Nộp Báo cáo tài chính và tất tần tật những vấn đề liên quan

Quy định thời gian làm việc theo Bộ luật lao động mà kế toán cần biết

Thanh tra kiểm tra thuế: Kế toán viên ứng phó như thế nào?