Hóa đơn Hóa đơn điện tử Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị...

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119

358

Việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) sẽ có nhiều sự chuyển biến. Dựa trên Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC, người sử dụng hóa đơn cần phải thay đổi phương thức sử dụng. Vậy, để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần phải làm như thế nào?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ 119 làm thế nào?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vào thời điểm nào?

Thời điểm đăng ký hóa đơn điện rất quan trọng. Nếu doanh nghiệp đăng ký quá chậm có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo pháp luật.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bắt đầu từ ngày 1/11/2020, các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân đều phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này đã được quy định rõ ràng trong khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Khi nào thì doanh nghiệp sử dụng HĐĐT?

Tất cả các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện từ từ ngày 1/11/2020. Cụ thể, dựa trên những căn cứ như sau:

  • Hóa đơn bán hàng bằng giấy, hóa đơn cung ứng dịch vụ đã hết hiệu lực sử dụng từ ngày 1/11/2020. Dựa trên căn cứ của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.
  • Hóa đơn giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng từ ngày 1/11/2020. Dựa trên Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 191/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 37/2017/TT-BTC.

Vậy, đối với tất cả các các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân đang sử dụng hóa đơn giấy. Những hóa đơn đặt mua từ Cơ quan Thuế, hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in đều sẽ hết hạn sử dụn từ ngày 1/11/2020. Và thay vào đó, các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân. Sẽ chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020 dựa trên  Nghị định 119 và Thông tư 68.

Các trường hợp sử dụng hóa đơn

Đối tượng đã sử dụng hóa đơn điện tử

Đối với các các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân đã sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của Cơ quan Thuế hoặc sử dụng hóa đơn ĐT đã thông qua đăng ký và được Cơ quan Thuế cấp mã. Doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn điện tử mà mình đã đăng ký trước đó.

Đối tượng đang sử dụng hóa đơn giấy

Đối với những đối tượng các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân. Khi đang sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn đặt mua của Cơ quan Thuế, hóa đơn tự đặt in hoặc hóa đơn tự in. Những đối tượng này sẽ được phép sử dụng hóa đơn giấy cho đến hết ngày 31/10/2020.

Trong trường hợp mà các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân đang sử dụng hóa đơn giấy. Nhưng đến ngày 1/11/2020, những đối tượng đó vẫn có nhu cầu sử dụng các hóa đơn giấy để phục vụ cho các nghiệp vụ phát sinh. Vậy, những đối tượng này vẫn sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy cho đến khi chuyển qua sử dụng hóa đơn ĐT theo quy định.

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn giấy

  • Đơn đề nghị Cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn giấy
  • Tiến hành mua hóa đơn đối với hóa đơn mua của Cơ quan Thuế; Đặt in đối với hóa đơn đặt in; Hóa đơn tự in.
  • Thông báo phát hành sử dụng hóa đơn giấy.

Nếu trường hợp các doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân được Cơ quan thuế yêu cầu chuyển đổi qua sử dụng hóa đơn ĐT. Trường hợp này, nếu doanh nghiệp có thể đáp ứng được đủ các cơ sơ hạ tầng công nghệ thông tin. Doanh nghiệp có thể chuyển qua sử dụng hóa đơn ĐT.

Trường hợp mà doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu câu về cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Không thể sử dụng được hóa đơn điện tử theo quy định. Vậy, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy. Tuy nhiên, cần phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cho Cơ quan thuế. Kèm theo giấy khai Thuế GTGT.

Đối tượng mới kinh doanh sử dụng hóa đơn

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ 119 làm thế nào?

Đối với những đối tượng mới hoạt động kinh doanh, thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh này vẫn chưa nhận được thông báo từ Cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn ĐT. Như vậy, doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn mới.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện những thủ tục như sau:

  • Đơn đề nghị Cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn giấy
  • Tiến hành mua hóa đơn đối với hóa đơn mua của Cơ quan Thuế; Đặt in đối với hóa đơn đặt in; Hóa đơn tự in.
  • Thông báo phát hành sử dụng hóa đơn giấy.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan thuế. Về việc sử dụng hóa đơn ĐT từ ngày 1/11/2020.

  • Nếu doanh nghiệp có thể đáp ứng được đủ các cơ sơ hạ tầng công nghệ thông tin. Doanh nghiệp có thể chuyển qua sử dụng hóa đơn ĐT.
  • Trường hợp mà doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu câu về cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Không thể sử dụng được hóa đơn điện tử theo quy định. Vậy, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy. Tuy nhiên, cần phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cho Cơ quan thuế. Kèm theo giấy khai Thuế GTGT.

Xem thêm:

Công ty TNHH một thành viên có những đặc điểm gì?

Đặt tên doanh nghiệp sao cho đúng và chuẩn nhất?

Viết sai hóa đơn GTGT cần giải quyết như thế nào?